Mantras for Deep Inner Peace | 8 Powerful Mantras Mantras for Deep Inner Peace. These 8 Powerful Mantras can help immensely in calming the mind. 1. OM SHANTI OM 2. ANTARJAMI PURAKH BIDATE 3. SARVESHAM SVASTIR BHAVATU 4. TAN MAN SHAANT 5. LOKAH SAMASTAHA SUKHINO BHAVANTU 6. GAYATRI MANTRA 7. ASATOMA SADGAMAYA 8. SHANTI MANTRA…

Read More